Michelin Service Food & Beverage

฿59,999

Exclusive Two-Day Onboarding Training for Front-Line Service Staff (Available in Thai or English)

 • Foundation: Hospitality Training
 • Restaurant Technical Knowledge

คอร์สฝึกอบรม การให้บริการขั้นพื้นฐานสำหรับร้านอาหาร
พนักงานของท่านจะได้เรียนรู้ทั้งหมดนี้

ความรู้พื้นฐานที่ควรรู้

 • เรียนรู้ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล
 • เรียนรู้เครื่องแบบพนักงานและการดูแลรักษา
 • เรียนรู้การวางตัวระหว่างปฏิบัติงานและทัศนคติในการทำงาน

การเรียนรู้ด้านเทคนิคในการบริการ

 • เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทเครื่องดื่ม
 • เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทอาหาร
 • เรียนรู้วิธีการใช้แก้วอย่างถูกต้อง
 • เรียนรู้เทคนิคการใช้ถาดอย่างถูกต้อง
 • เรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ช้อนส้อมอย่างถูกต้อง
 • เรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ถ้วยชามกระเบื้องอย่างถูกต้อง
 • เรียนรู้วิธีการใช้ผ้าเช็ดปากและผ้าบริการอย่างถูกต้อง
 • เรียนรู้วิธีการใช้จานสำหรับบริการอย่างถูกต้อง
 • การประชุมสรุปก่อนการทำงานและหลังการทำงาน
 • การส่งต่อการทำงานสำหรับผู้รับช่วงทำงานต่อไป

( เวลาในการอบรม 2 วัน 8 ชั่วโมง ต่อวัน พนักงานสามารถเข้าร่วมการอบรมได้มากถึง 15 คน )

Contact Us

Other services you might be interested in: